23 december 2015

Kleinschalig wonen voor woonbegeleiders

care

De landelijk trend voor het bieden van zorg aan vooral cliënten met dementie in kleinschalige woonvormen zet zich nog steeds door. De nadruk komt steeds meer te liggen op wonen en welzijn binnen de eigen woonomgeving. Daarbij is zorg en behandeling uiteraard belangrijk, maar zijn huiselijkheid en zinvolle daginvulling bepalend voor het welbevinden van de cliënt. Dit vraagt van de woonbegeleider een andere invulling van de functie dan die van verzorgende.

Doelgroep
Woonbegeleiders die werkzaam zijn (of gaan werken) in kleinschalige woonvormen voor cliënten met dementie.

Doelstelling van de training
De deelnemer is na afloop van de training op de hoogte van de uitgangspunten van kleinschalig wonen en is in staat deze te vertalen naar de dagelijkse zorg en begeleiding van de cliënt met dementie (en diens familie) binnen de kleinschalige woonvorm.

Duur
De training bestaat uit 6 dagdelen van 3 contacturen.

Inhoud en programma
De training richt zich op de uitgangspunten en verschillende facetten van kleinschalig wonen en de consequentie hiervan voor cliënten, familie en medewerker.

In het programma worden de volgende onderdelen behandeld en zo mogelijk geoefend:
– Wat is KSW en wat betekent dit voor cliënt, familie en medewerkers?
– De cliënt met dementie, zijn vragen en behoeften en het zorgleefplan.
– Jezelf gebruiken als instrument bij vraaggericht communiceren (bemoeitheater).
– Dagstructuur en daginvulling op een woongroep.
– De rol en betekenis van familie binnen kleinschalig wonen.
– (team)samenwerking in je eentje…, hoe doe je dat?

Na elk dagdeel ontvangen de deelnemers een praktijkopdracht waarmee het geleerde in de praktijk wordt geoefend.

Extra
Acteurs: in dagdeel 2 kunnen situaties rondom communiceren met de cliënt met dementie worden geoefend met behulp van acteurs.

Kookworkshop: praktisch leren koken voor een woongroep en kennis over HACCP en de hygiënecode.
Terugkom-middag: na een half jaar wordt de inhoud van de terugkom-middag samengesteld aan de hand van de ervaringen en knelpunten, die door medewerkers zijn ingebracht en/of op basis van casuïstiek verzameld tijdens een werkbezoek.

Maximaal aantal deelnemers
Aan de training kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen.

Kosten
Kosten op aanvraag en op basis van uw specifieke organisatievraag.

Meer weten?

Neem contact op!

 

Frans Rond Frans Hoogland

Directeur

06-22 48 78 58

f.hoogland@puls.nl