Meer dan 100 Puls audits – wat wij voor u doen

Puls Audits 2017-2018

Puls heeft in de afgelopen jaren meer dan honderd audits uitgevoerd. Veelal zijn deze op verzoek van onze opdrachtgevers specifiek samengesteld. In deze bijdrage maakt u kennis met de meest voorkomende varianten.

Daarnaast hebben we ook een specifiek aanbod voor een audit ‘persoonsgerichte zorg’ en een audit ‘de basis op orde’. Tarieven zijn op aanvraag beschikbaar. Zoekt u een eigen variant dan doen we u graag een specifiek aanbod.

Momenteel ontwikkelen we ook audits m.b.v. participatie als cliënt. Heeft u hier belangstelling voor dan gaan we graag met u in gesprek.

A. Puls simulatie-inspecties (toetsingskader 2017)

Variant 1: een éénmalige audit van een locatie

Aan de hand van het toetsingskader 2017 audit Puls dezelfde items als de IGZ. Ook de werkwijze is nagenoeg dezelfde als bij een bezoek door IGZ-inspecteurs. De audit bestaat uit het toetsen van de volgende thema’s:

 1. persoonsgerichte zorg,
 2. deskundige medewerker en
 3. sturen op kwaliteit en veiligheid. Daarnaast is er aandacht voor ‘de basis op orde’ (items: medicatieveiligheid; BOPZ; hygiëne).

Inhoud

Deze eerste of eenmalige audit door twee senior-adviseurs bestaat uit:

 • Voorafgaand documentenonderzoek (4 uur)
 • Bezoek van 1 dag door twee senior adviseurs.
 • Opstellen rapportage binnen 10 dagen na bezoek.
 • Eén bijstel-cyclus (verwerken van eventuele op en aanmerkingen)
 • Nabespreking  met opdrachtgever.

Variant 2: audit in meerdere locaties in dezelfde zorgorganisatie

Inhoud (per locatie):

 • Voorafgaand documentenonderzoek (4 uur);
 • Bezoek van 1 dag door twee senior adviseurs;
 • Opstellen rapportage binnen 10 dagen na bezoek;
 • Eén bijstel-cyclus (verwerken van eventuele op en aanmerkingen).

De nabespreking  met opdrachtgever gaat over alle locaties.

Variant 3: audit van maximaal twee verpleegafdelingen/teams of één thuiszorgteam

Inhoud

Deze audit volgt volledig dezelfde items en werkwijze als een audit door IGZ-inspecteurs maar dan specifiek gericht op maximaal twee intramurale teams of één extramuraal team op één dag (zie verder variant 1). Op verzoek van de opdrachtgever kan een functionaris uit de eigen organisatie participeren in de audit.

Aan deze audit gaat altijd een eenmalige audit met twee senior adviseurs vooraf (zie 1).

Abonnement Puls audit

Het is mogelijk om een driejarige overeenkomst aan te gaan. Ieder jaar wordt dan bijvoorbeeld een derde van de uitvoerende organisatieonderdelen ge-audit. In een dergelijk abonnement wordt 20% korting gegeven op de tarieven van de verschillende varianten. Wel worden de tarieven jaarlijks aangepast aan het prijsindexcijfer conform CBS.

B. Specifieke thema audits

Thema 1. ‘De basis op orde’ (van een intramuraal team of afdeling of thuiszorgteam)

Inhoud

De audit “de basis op orde”  bestaat uit een bezoek van een senior-adviseur aan het team van vier uur (interviews, inspectieronde, dossierinzage) en aansluitend een rapportage aan het team. Deze audit vindt plaats met behulp van de “kruisjeslijst”, zoals die tot eind 2016 door de IGZ  gebruikt werd. De thema’s  zijn:

 1. sturen op kwaliteit en veiligheid;
 2. het cliëntendossier;
 3. deskundigheid en inzet medewerkers;
 4. medicatieveiligheid, en
 5. vrijheidsbeperkende maatregelen.

Gezamenlijk met het team wordt het resultaat van de audit doorgenomen. Aansluitend wordt de kruisjeslijst definitief gemaakt en wordt een toelichting geschreven bij de items waar ‘niet voldaan’ is gescoord. Deze rapportage wordt verstuurd aan de opdrachtgever.

De audit vindt plaats door een senior adviseur; indien gewenst kan een EVV of teamleider meelopen.

Thema 2. ‘Persoonsgerichte zorg’ (van een intramuraal team of afdeling of thuiszorgteam)

Inhoud

Deze audit bestaat uit:

 • gestructureerde observatie van verschillende praktijksituaties (b.v. tijdens maaltijden, tijdens activiteiten of tijdens de dienstoverdracht);
 • interviews van medewerkers en de raadpleging van de dossiers.

De conclusies uit de audit zijn gebaseerd op het principe van triangulatie.

 1. ‘wat weten de medewerkers over de persoon van de bewoners?’
 2. ‘wat staat daarover in het dossier (persoonsbeeld, zorgplan, benaderingsadvies, rapportage etc.)?’
 3. ‘wat ziet de auditor terug in de praktijk?’

Met deze audit krijgt het getoetste team heel concrete en praktisch feedback op de mate waarin zij wel of niet persoonsgericht werken. Deze audit wordt door opdrachtgevers gebruikt om teams te motiveren om aan de ontwikkeling te gaan werken.

De audit vindt plaats door een senior-adviseur; indien gewenst kan een EVV, teamleider of psycholoog meelopen en mee-observeren. Rapportage aan het team en de schriftelijke rapportage vindt plaats aan de hand van de items uit het thema persoonsgerichte zorg van de IGZ.

Voor meer informatie:

Frans Hoogland

E               f.hoogland@puls.nl
M             06-22487858

Rob Uijterwaal

E               r.uijterwaal@puls.nl
M             06-22801879

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *