23 december 2015

Opleiding tot eerst-verantwoordelijke verzorgende

clientgedreven zorg

De Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) heeft een belangrijke spilfunctie bij het realiseren van cliëntgerichte zorgverlening. Zij is de professionele belangenbehartiger van de cliënt en ondersteunt de cliënt bij het leven en welzijn dat hij/zij wenst of gewend was. Continuïteit en coördinatie van zorg zijn daarbij belangrijke taken van de EVV en vraagt van de EVV een specifieke attitude en vaardigheden (competenties).

Doelgroep en toelating

Verzorgenden niveau 3 die werkzaam zijn of gaan werken in de functie van EVV in een leerbedrijf met erkenning voor niveau 3 in de VV&T.

Doelstelling van de training

Door het volgen van de EVV opleiding krijgt de deelnemer de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige professionele belangenbehartiger (EVV) van de cliënt.

De doelstelling van de opleiding komt voort uit de twee kerntaken van de EVV-er:

  • De EVV is verantwoordelijk voor het optimaal ondersteunen van de cliënt bij het realiseren van zijn/haar kwaliteit van leven.
  • De EVV coördineert de (Multi)disciplinaire zorg en draagt zorg voor de continuïteit van de zorg in overleg met de cliënt (is aanspreekpunt voor cliënt/cliëntsysteem, collega’s en andere disciplines).

Het landelijke kwalificatieprofiel van de EVV, waarin 14 beroepscompetenties worden onderscheiden, is het uitgangspunt van de opleiding.

Duur

De opleiding bestaat uit:

  • 15 dagdelen van 3 contacturen.
  • 4 lesdagen van 7 contacturen.
  • 16 uur begeleide intervisie in groepen van 4 verspreid over de hele opleiding in overleg gepland.

Eventueel kunnen de dagdelen in hele lesdagen worden gegeven.

Inhoud en programma

De inhoud van de EVV opleiding is samengesteld met als uitgangspunt een goede afstemming en aansluiting tussen theorie en praktijk. Naast theorie zal de nadruk liggen op het oefenen van vaardigheden en uitwisseling van ervaringen.

In aansluiting op de inhoud van de lesdagen, volgen er 4 praktijkopdrachten waarmee de deelnemers het geleerde in de praktijk kunnen verwerken en toepassen. Deze praktijkopdrachten zijn voorbereidend op de 2 Proeven van bekwaamheid.

Het programma van de EVV opleiding kan u op verzoek worden toegestuurd.

Studiebelasting

Van de medewerkers wordt verwacht dat zij gemiddeld vier uur per bijeenkomst besteden aan studieopdrachten en praktijkopdrachten tussen de bijeenkomsten en voor de Proeven van bekwaamheid. De begeleiding en beoordeling hiervan ligt grotendeels bij de organisatie zelf.

Diploma

De deelnemers ontvangen aan het einde van de opleiding het branche erkende EVV-diploma1met de daarbij behorende speld wanneer zij aan de volgende voorwaarden hebben voldaan:

  • Niet meer dan 10% van de geplande contacturen hebben verzuimd.
  • Totaal 16 uur begeleide intervisie hebben gevolgd.
  • Alle praktijkopdrachten met een voldoende hebben afgerond.
  • 2 Proeven van bekwaamheid met een voldoende hebben afgesloten.

Extra

Intervisie: in het basisprogramma is niet de verplichte intervisie opgenomen. Dit kan uiteraard wel door Puls worden verzorgd.

Maximaal aantal deelnemers

Het is wenselijk dat er aan de training 12 personen per groep deelnemen met een maximum van 15 personen.

Kosten
Kosten op aanvraag en op basis van uw specifieke organisatievraag.

Meer weten?

Neem contact op!

 

 

Frans Rond Frans Hoogland

Directeur

06-22 48 78 58

f.hoogland@puls.nl