4 april 2015

(Team)Coaching en Intervisie

(Team)Coaching en intervisie: leren door reflecteren

De zorg is steeds in verandering. Dat vraagt van medewerkers en teams dat zij continu in ontwikkeling blijven. Reflecteren en waar nodig bijsturen of verbeteren is daarbij een onmisbaar onderdeel. Puls kan medewerkers, teams, leidinggevenden en teamcoaches hierbij begeleiden. Puls biedt verschillende mogelijkheden aan om u en uw organisatie hierbij te ondersteunen.

Teamcoaching

Teamcoaching richt zich op het verbeteren van de samenwerking in een team; met als doel gezamenlijke resultaten behalen. Daarbij geldt: een team is het ‘geheel der delen’; een team is zo sterk als de minst sterke schakel. Belangrijk is dus oog te blijven houden voor het individu; voor de ontwikkeling van individuele competenties die nodig zijn voor een succesvol zelfstandig team.

Teamcoaching kunt u inzetten bij:
* Begeleiden van het proces naar zelfsturing of zelforganiserende teams.
* Verbeteren van de onderlinge communicatie.
* Ondersteunen bij conflicten in het team of met de omgeving.
* Ondersteunen en begeleiden van de leidinggevende bij het coachen van het team.
* Vertalen van de organisatievisie naar het dagelijkse werk.

Van analyse naar heldere aanpak
Puls kan uw team, leidinggevende of teamcoach hierbij begeleiden. Gezamenlijk gaan we op zoek naar eventuele belemmeringen en patronen en vanuit een heldere analyse naar een plan van aanpak. Met als resultaat het realiseren van de gezamenlijke teamdoelen.

Coaching

Onder coaching verstaan wij “de ander helpen zijn competenties verder te ontwikkelen”. Daarmee wordt hij effectiever of komt los van belemmerende patronen en krijgt daar (denk- en gedrags-) alternatieven voor. De aanleiding voor een coachvraag kan heel divers zijn: een nieuwe functie, een bijzonder project en soms ook het (dreigend) vastlopen in een functie. Uitgangspunt is uiteraard de individuele coachvraag van de coachee. Deze is soms oplossingsgericht en soms persoonsvormend en vaak een combinatie van beiden.spiegel_klein

In elke coaching zijn er drie personen betrokken: de coachee, de opdrachtgever en de coach. Met hen wordt het coachcontract gesloten. In het contract worden inhoud, doelen en zakelijke afspraken vastgelegd. De vraag van de coachee staat daarin centraal en het is essentieel dat hij of zij eigenaar is en blijft van het leerproces. Dat is de basis van de coaching door een Puls coach.
Een coachtraject duurt meestal tussen de vijf en tien bijeenkomsten van anderhalf uur. Elke bijeenkomst wordt afgerond met een praktijkopdracht en van elke bijeenkomst wordt een reflectieverslag gemaakt door de coachee. De interval tussen de bijeenkomsten is vaak twee tot vier weken.
Tijdens de coaching kan de Puls coach putten uit verschillende interventiemogelijkheden variërend van luisterend en volgend tot provocatief. Puls coaches maken graag gebruik van interventiemogelijkheden uit de Transactionele Analyse, Functional Fluency en NLP.

Intervisie

Onder intervisie verstaan wij het groepsgewijs en methodisch reflecteren op een specifieke werksituatie. Soms maakt intervisie onderdeel uit van een opleiding of training, bijv. van de EVV opleiding of een leergang voor leidinggevenden. Opbrengst van de intervisie is bewustwording, inzicht en handelingsalternatieven voor een specifieke situatie die ook generaliseerbaar zijn naar andere situaties. Daarnaast leren deelnemers methodisch te reflecteren als vaardigheid.

Intervisiegroepen bestaan meestal uit ± 4-6 deelnemers die allemaal minimaal een keer een casus inbrengen. Een intervisiecyclus bestaat vaak uit hetzelfde aantal bijeenkomsten als er deelnemers zijn. Een cyclus begint met een bijeenkomst waarin werkafspraken worden gemaakt en het intervisiemodel wordt gekozen en geoefend. Een bijeenkomst duurt meestal 2 uur. Voor intervisie bijeenkomsten maken we gebruik van verschillende modellen, zoals de incidentmethode, de Thematische Interactie en (wat speelser) de “roddelmethode”. Welk model wordt gebruikt is afhankelijk van de context en wordt met de deelnemers overlegd.

Praktijkcoaching

Praktijkcoaching is een belangrijk hulpmiddel om veranderingen te laten slagen. Bijvoorbeeld als medewerkers een training of scholing hebben gevolgd en vervolgens het geleerde in praktijk gaan brengen. Of, als een nieuwe werkwijze is geïntroduceerd, er een aanscherping van de visie is geweest of als het team handelingsverlegen is in bepaalde situaties. Een praktijkcoach ondersteunt direct het praktijkleren van de individuele deelnemer en/of het team.
Een Puls praktijkcoach is een professional die met de medewerkers ‘opwerkt’ en hen begeleidt in het daadwerkelijk ‘eigen maken’ van de veranderingen. Praktische tips, feedback op het eigen handelen, motivatietechnieken, instructie en coaching, helpen reflecteren, structureren en soms provoceren, zijn instrumenten van de praktijkcoach.

Meer weten?

Wilt u eens in gesprek gaan over uw specifieke situatie? Wij zijn daar graag toe bereid. Wellicht zien wij ook andere mogelijkheden om toch uw resultaten te behalen.

 

 

Frans Rond Frans Hoogland

Directeur

06-22 48 78 58

f.hoogland@puls.nl